برای فروشنده شدن در پاساژ اینترنتی دیجی پادرا تکمیل فرم درخواست پرتال و ارسال برای شرکت ضروری می باشد.